aa ethiopia[1]
ETHIOPIA
!

Ethiopia 1973 Lighthouse ,stylised Scott 639-41 Michel 725-27 Yvert 644-46 Gibbons 834-36

!

Ethiopia 1983 E6096 Ras Mudur Scott 1068 Michel 1154 Yvert 1073 Gibbons 1263

!